Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van CURA XL, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met CURA XL overeengekomen te worden.

Download hier de algemene voorwaarden van CURA XL 

Zorgdossier en privacy

CURA XL houdt van alle cliënten een zorgdossier bij. Hierin staan je persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening. Wanneer je jouw dossier wilt inzien, is dit te allen tijde mogelijk. Ook heb je recht op een digitale kopie ervan en mag je gegevens aanvullen, wijzigen of laten verwijderen. Verder heb je het recht om je zorgdossier naar een andere zorgaanbieder of instantie over te laten dragen. Dit is te lezen in ons privacy-statement.

Download hier het privacy statement

Bewaren persoonsgegevens

Je zorgdossier wordt door CURA XL na het opstellen minstens 15 jaar bewaard. We doen dit met de grootste zorg voor dataveiligheid. Je hebt het recht om jouw zorgdossier te laten vernietigen. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek tot vernietiging in te dienen. Daarna vernietigen wij je dossier binnen drie maanden. De enige uitzondering hierop is wanneer het verzoek in strijd met de wetgeving is.

Privacy

CURA XL heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. Alles wat je met je begeleider en andere medewerkers van CURA XL bespreekt, is vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld. Dit geldt voor alle vormen van communicatie, zoals telefoongesprekken, sms’jes, e-mails, WhatsApp gesprekken en gewone gesprekken. Wanneer CURA XL vertrouwelijke informatie met je wil delen, doen we dit via een beveiligde mail, post of mondeling.

Alleen hulpverleners die bij jouw traject betrokken zijn, hebben volledige toegang tot je zorgdossier. Sommige gegevens uit zorgdossiers worden gebruikt voor interne- en externe controles, ondersteuning van de hulpverlening in het algemeen, het verbeteren van de bedrijfsvoering en onderzoek. In het geval dat gegevens uit jouw dossier voor niet cliëntgebonden activiteiten worden gebruikt, zullen wij deze altijd anonimiseren.

Indien het voor jouw traject noodzakelijk is dat we wel informatie uitwisselen met andere mensen zullen wij hiervoor altijd schriftelijk toestemming aan je vragen.

Functionaris gegevensbescherming

Heb jij vragen over je persoonsgegevens en de privacy? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@curaxl.nl

Cliënttevredenheid

CURA XL wil haar cliënten altijd en overal de beste zorg en ondersteuning bieden. Daarom willen we graag weten wat zij van onze zorg- en dienstverlening vinden. Hiervoor doen we elke drie jaar een groot cliënttevredenheidsonderzoek. Daarnaast vragen we bij elke evaluatie jouw mening over de zorg en ondersteuning die jij ontvangt van CURA XL.

Download hier de resultaten van ons laatste cliënttevredenheidsonderzoek.

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) van CURA XL bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zorg en ondersteuning ontvangen van CURA XL. Wij kiezen er specifiek voor om niet te werken met cliëntvertegenwoordigers, zodat we onze informatie altijd uit eerste hand krijgen. Wel kan de CR te alle tijde informatie opvragen bij betrokkenen zoals (voormalige) cliënten, familieleden/verzorgers, brancheverenigingen en mensen die op één of andere manier nauw bij de zorg en ondersteuning van CURA XL betrokken zijn.

De CR komt 4 keer per jaar samen en gaat daarnaast regelmatig in gesprek met cliënten en belanghebbenden en kan zodoende de directie goed adviseren over besluiten die met hen te maken hebben. Bijvoorbeeld over veranderingen op het gebied van de zorg of binnen de organisatie zelf.

Als je wat met de cliëntraad wil bespreken, stuur je een mail naar: clientraad@curaxl.nl

Wil je weten wat een cliëntenraad precies doet, kijk dan op de website van meepraten.net.

Klachten

Soms komt het voor dat iets niet naar tevredenheid loopt en dat je daar graag met een onafhankelijk iemand over wilt praten. De klachtenfunctionaris van CURA XL is onafhankelijk en biedt je altijd een luisterend oor.

Cliënten en ouders of verzorgers kunnen met vragen, klachten en voor ondersteuning bij hem of haar terecht. De klachtenfunctionaris luistert naar jouw verhaal en informeert je over je rechten en welke stappen je zou kunnen nemen. Er wordt samen met jou naar een oplossing gezocht en indien nodig kan hij of zij je helpen met het schrijven en indienen van een officiële klacht.
De klachtenfunctionaris is aangesloten bij een externe klachtenvereniging.

Download hier het klachtenreglement van CURA XL

Hoe kan ik een klacht indienen?

CURA XL probeert steeds de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Maar helaas kan er iets gebeuren waar je niet tevreden over bent. In dat geval doen we er alles aan om jouw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Er zijn verschillende manieren om je onvrede te uiten en om een klacht in te dienen:

 • Door tijdige communicatie. Praat met degene over wie je ontevreden bent of een klacht hebt. Je zult zien dat er een goede kans is dat jullie er samen uitkomen.
 • Bespreek je klacht met de leidinggevende van het team. Als het nodig is, kan hier de klachtenfunctionaris bij aanwezig zijn.
 • Praat erover met de klachtenfunctionaris van CURA XL. Hij of zij gaat kijken of er samen een oplossing gevonden kan worden.

Indien je iets met de klachtenfunctionaris wilt bespreken, stuur een mail naar: klachten@curaxl.nl

Wegens vakantie kan het zijn dat het langer duurt voordat er een reactie komt op jouw klacht.
Neem daarom bij spoed contact op met ons hoofdkantoor via
088 287 2956

Download hier het klachtenformulier

Externe klachtencommissie Jeugdzorg

Heb je een klacht bij CURA XL ingediend en ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtenprocedure, dan is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een externe klachtencommissie.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Mocht je over een klacht er niet uitkomen met CURA XL, of je wilt onafhankelijk advies, dan kun je contact opnemen met het AJK of Zorgbelang. Zij staan los van CURA XL en delen niet zomaar informatie met CURA XL.

Klik hier voor meer informatie over het AJK en Zorgbelang.

Begeleidingsplan

CURA XL maakt samen met jou een begeleidingsplan op het moment dat je toestemming geeft voor zorg en ondersteuning. Een begeleidingsplan is een document dat de volgende gegevens bevat:

 • Persoonsgegevens
 • Naam verwijzer
 • Datum van verwijzing
 • De hulp- en zorgvraag
 • De diagnose
 • De doelstellingen die je met jouw begeleider hebt bepaald
 • Hoe je aan deze doelen gaat werken
 • Planning en tijdspad
 • Contactpersonen
 • Jouw handtekening

Dit begeleidingsplan geeft aan jou rechten maar ook plichten. Hetzelfde geldt voor CURA XL.

Het begeleidingsplan wordt met je op vaste momenten besproken. Waar nodig stellen we deze bij of passen het aan. In principe geldt het begeleidingsplan voor de duur van jouw traject. Dit kan in sommige gevallen ook voor onbepaalde tijd zijn. Het begeleidingsplan eindigt wanneer de doelen zijn behaald en verdere ondersteuning en of zorg van CURA XL niet meer nodig is. Andere situaties waarbij het begeleidingsplan beëindigd wordt, zijn:

 • In onderling overleg (met je begeleider);
 • Wanneer je de zorg opzegt;
 • Wanneer CURA XL de zorg eenzijdig beëindigd; (dit gebeurt alleen in hele bijzondere situaties en zal altijd eerst besproken worden)
 • Wanneer de cliënt komt te overlijden;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op alle zorg- en hulpverlening van CURA XL is de ‘Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing. Dit bekent dat wanneer wij tekenen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarnemen wij dit met jou bespreken samen met je persoonlijk begeleider. We bepalen dan of er melding bij ‘Veilig Thuis’ gedaan moet worden.

Kosten en eigen bijdrage

Het aanvragen van zorg bij CURA XL is geheel kosteloos. Ook voor de aanmelding, intake en eventuele ondersteuning bij de aanvraag van een beschikking of indicatie brengen we niets in rekening.

Ambulante ondersteuning (ZIN)

Wanneer je in aanmerking komt voor ambulante begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaal je een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Dit komt omdat het leveren van de begeleiding geld kost. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeenten in Nederland het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geldt deze eigen bijdrage bij volwassen die begeleiding ontvangen.

Op dit moment (2020) is de eigen bijdrage 19 euro per maand. Omdat dit centraal geregeld is in Nederland, betaald iedereen die ambulante begeleiding krijgt hetzelfde bedrag, ongeacht de hoogte van de afgegeven beschikking.
Voor het betalen van de eigen bijdrage ontvang je één keer per maand van het CAK een factuur.
(Bij een laag inkomen op zak- en kleedgeldniveau is een kwijtschelding van deze kosten mogelijk en in sommige gemeentes kan de eigen bijdrage vergoed worden vanuit een collectieve zorgverzekering.)

Voor meer informatie en om jouw eigen bijdrage te berekenen, verwijzen we je graag naar de website van het CAK.

Wonen bij CURA XL

Woon je bij CURA XL? Dan hangt het van je indicatie of beschikking af welke kosten voor jou zijn. In sommige gevallen hoef je alleen de eigen bijdrage te vergoeden, in andere gevallen dien je zelf de kosten voor huur, gas/water/licht, verzekeringen, etc. te betalen. Je kan alleen bij ons wonen als je ook zorg bij ons afneemt. Tijdens de intake kunnen we precies zien welke situatie op jou van toepassing is. Je persoonlijk begeleider helpt je graag om alle zaken goed te regelen.

Volledig Pakket Thuis

In sommige regio’s is het mogelijk om zorg op basis van ‘Volledig Pakket Thuis’ te ontvangen. CURA XL bepaalt samen met jou welke zorg jij nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen. De kosten voor huur, gas/water/licht, verzekeringen, etc. zijn dan voor eigen rekening.

Voor deze vorm van zorg betaal je een lagere eigen bijdrage aan het CAK dan bijvoorbeeld ‘wonen bij CURA XL’. Voor meer informatie en om je eigen bijdrage te berekenen, verwijzen we je graag naar de website van het CAK.

Wachttijd

Begeleiding ambulant
Op dit moment bedraagt de wachttijd 0 dagen.

Begeleiding groep
Op dit moment bedraagt de wachttijd 0 dagen.

Zorg met verblijf
Regio Groningen
Op dit moment bedraagt de wachttijd 0 dagen.

Regio Drenthe
Op dit moment bedraagt de wachttijd 0 dagen.

Regio Amsterdam
Op dit moment bedraagt de wachttijd 0 dagen.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.